Off

Čaputová vrátila atómový zákon, má byť

rozpore s medzin.rodným dohovorom

Prezidentka podpísala novelu zákona o prokuratúre.

19. júl 2019 o 16:24 TASR

Prezidentka Zuzana Čaputová.(Zdroj: TASR)

Písmo:A|A+022

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné

prerokovanie novelu atómového zákona s pripomienkami.

Tvrdí, ţe by viedla k rozporu s medzinárodným dohovorom.

Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorý schválila Národná rada (NR) SR na júnovej schôdzi, by malo byť podľa predkladateľov zlepšenie hospodárnosti a zefektívnenie vedených správnych konaní.

„Aplikácia novely by viedla k rozporu s medzin.rodným dohovorom, a teda by bezdôvodne obmedzovala práva verejnosti v prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záleţitostiach ţivotného prostredia, v tomto prípade v takej citlivej oblasti, akou je spustenie a prevádzka jadrových zariadení. Pripomienky smerujú k odstráneniu tohto rozporu,“ priblíţila slovenská hlava štátu. Správne konania týkaj.ce sa jadrových zariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru (ÚJD) SR vedené, majú byť podľa novely zákona efektívnejšie.

Podľa návrhu by sa mal upraviť aj spôsob komunikácie úradu voči tzv. dotknutej verejnosti. Ako poukazujú poslanci, atómový zákon uţ v súčasnosti upravuje doručovanie rozhodnutí dotknutej verejnosti prostredníctvom verejnej vyhlášky.

„S cieľom zabezpečiť efektívne informovanie dotknutej verejnosti sa navrhuje, aby sa v týchto prípadoch doručovali v priebehu konania prostredníctvom verejnej vyhlášky aj výzvy, upovedomenia, predvolania alebo iné písomnosti,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Proces nakladania ÚJD s informáciami, ktoré majú zákonom priznanú osobitnú ochranu, by sa mal tieţ zmeniť.

Zahŕňa to citlivé informácie, utajované skutočnosti, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, zákonom uloţenú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.

Poslanci zároveň navrhujú precizovať úpravu konaní vedených podľa atómového zákona a stavebného zákona, pričom sa má brať do úvahy ich vzájomný vzťah. Navrhovaným znením dôjde k explicitnému vyjadreniu, ţe atómový zákon je vo vzťahu ku konaniam o vydanie povolenia na predčasné uţívanie stavby, súhlasu na dočasné uţívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia a ich zmien lex specialis voči stavebnému zákonu,“ priblíţili.

Quelle: https://domov.sme.sk/c/22171666/caputova-vratila-atomovy-zakon-ma-byt-rozpore-smedzinarodnym-

dohovorom.html#ixzz5uO82UwR1

 


Subject Information on EIB Project Number 2017-0881 SE SAFETY IMPROVEMENT
Comment/question Subject: Public enquiry about the project to reinforce the safety of existing units of the Mochovce 1,2 and Bohunice V2 nuclear power plants in Slovakia.

Dear Sir/Madam,

We are kindly requesting the following relevant information related to the aforementioned project, which we are unable to find at the project info page on the EIB website https://www.eib.org/en/projects/pipelines/pipeline/20170881:

 • Timeline for implementation of measures financed by this loan to be adhered to by the project promoter SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE AS (SE). If the loan is to be paid in tranches with set conditionalities, what is the time-line for tranches and what are the conditionalities to be adhered to by the promoter?
 • Specification of measures, which will be financed by this loan at the respective plants and explanation how were those measures chosen:

Environmental and Social Data Sheet contains only general description of “improvements in safety, security and reliability” and lists some of the aims as follows: “… to improve nuclear and industrial safety …, enhancing the physical safety and overall security …,  increase reliability and overall efficiency …”

Is the purpose and focus of the Project set based on a specific decision, e.g. of the Slovak Nuclear Regulator (ÚJD) or stress tests?

 • Information concerning economic feasibility of the project:

How will the loan be paid back? How long will those plants keep operating?

 • Information on public participation:

In which form was the public involved, since there was no regular EIA process conducted for this Project? Questions related to public participation are of a particular relevance also reflecting EIB policies, e.g. “EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards”, which need to be applied to all projects. We are concerned about incoherence of the Project with EIB policies, since, according to our information:   

  • Nuclear operations Mochovce 1,2 and Jaslovské Bohunice V2, which are covered by the EIB Project at stake, have never been assessed as such in a regular EIA process. At the time of their construction, before operation of these PPTs started, there was no proper legal frame to conduct a standard EIA process, which would include public.  Now, at a time when there is a de facto, life-time extension process conducted at both old nuclear facilities, which is co-funded by the EIB loan, there is still no proper and complex environmental assessment for entire operations and no proper public participation. Reason provided by the EIB information sheet, that “implementation will take place at the existing nuclear operational sites” are under these circumstances utterly insufficient. Highly relevant to this point is the Aarhus Convention Compliance Committee recommendation for Slovakia (case brought by Greenpeace Slovakia re Mochovce) to review its EIA legislation to cover old projects, which were constructed before the EIA law was enacted.
  • In the last several months there were 6 EIA processes concerning Mochovce 1,2 PPT initiated by the Ministry of Environment SK. These “small” EIAs for different particular decisions to be taken by the Slovak nuclear regulator are in no way remedy for a lack of complex assessment for the entire nuclear operation described in the point above.  On the contrary, such a “salami slicing” is not only incorrect, but also illegal according to the Slovak legislation. It disables any complex and objective view and assessment of what is really happening at the plant and clearly disables any effective public participation as these “small EIAs” are finished at a screening stage. Such an approach of SE – investor and proponent – signalizes an attempt to cover a real purpose of all these decision-making processes, which is a controversial life-time extension.
  • Information provided to concerned public, for example during “small EIAs” screening process mentioned above, is unclear and insufficient to assess real environmental impacts of all decisions related to the current changes at both plants.
  • There is a pending case at the Aarhus Convention Compliance, in which Slovakia is accused of breaching the Convention for not providing public with environmental information from nuclear decision-making (concerning Mochovce PPT 3,4). Slovak nuclear act, obviously applicable also to the processes related to the concerned project, is likely in violation of the Convention.
  • Therefore there is a clear need to assess whether decision-making regarding the Project is indeed in compliance with the following legislation: Espoo and Aarhus Treaties (note please current discussion about a need to conduct a separate trans-boundary EIA before lifetime extension of every nuclear operation and both complaint mechanisms under Aarhus and Espoo Conventions issued clear and favourable opinions in this regard), EU EIA directive, as well EIBś own policies.

It is our understanding, based on official communication of EIB representatives, that the “current EIB operations in the field of nuclear energy are strictly related to safety and energy efficiency improvements of existing nuclear facilities” and not for lifetime-extensions.  And particularly that “nuclear energy projects are eligible for EIB financing provided they are technically, environmentally, financially and economically justified”.  Our request fully reflects these comments of Mr. Hoyer and a need to ascertain a full compliance of the Project with all relevant policies.

We are looking forward to receiving the information from you. Thank you in advance for your cooperation.

Yours faithfully,

Email an ‚infodesk@eib.org‘
am 5.5.2019, in Cc. An Atomkraftfreie Zukunft

Slovak Nuclear Sector and Environmental Assessments (EIA)

Power plant Unit Start of operation End of projected lifetime (30 y) EIA
Jaslovské Bohunice JE BO V2
(units 3,4)
1984-5 2014 (for 3rd unit) 2015 (for 4th unit). Original permission until 20181 1. 2005 for “Power uprate“2

2. 2015 withdrawn by investor3

Mochovce JE MO 1 1998 2058 1. 1993-94 process started acc.EIA law draft. 

2. 2007 for “Power uprate“

3. 2018: 3 different proceedings: (3x seismicity 1x increase of efficiency)

JE MO 2 1999 2060
JE MO 3 ?? 2019 2009-20105
JE MO 4 ?? 2020

General comments:

 • Currently valid EIA Act No 24/2006 C.c. has replaced a previous EIA Act No 127/1994 C.c., which was the first EIA legislation in Slovakia. Thus official EIA processes with legal consequences started in Slovakia since 1994.
 • Operator of nuclear power plant is obligated to run periodical safety assessment once in ten years.6

JASLOVSKÉ BOHUNICE:

EIA:

 • No EIA process for the start of the operation, as the operation started before any EIA legislation in Slovakia came into power.
 • EIA 2005: “Increase of efficiency of Blocks V2 NPP Jaslovske Bohunice”: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-vykonu-bloku-je-v2-v-jaslovskych-bohuniciach
 • EIA 2011-15: Change of operation, proposed by investor (SE a.s.): “Long-term operation NPP V2 (operation of 3rd and 4th unit of nuclear power plant V2, Plant Bohunice), life-time extension for 30 years after the projected lifetime”: https://www.enviroportal.sk/skSK/eia/detail/dlhodoba-prevadzka-je-v2
 • EIA process finished upon withdrawal by investor, reasons:
  • Reaching the end of projected life-time will not automatically require any of the following proceedings: change, renewal or cancellation of permission to continue nuclear operation
  • Law does not require any special permit for the requested change of operation

MOCHOVCE 1,2:

EIA:

 • Start of operation without proper EIA process, as binding EIA legislation was not yet adopted
 • EIA 2007: “Increase of efficiency” is considered to be a “proposed activity” (so the “proposed activity” is not start of operation, but rather this particular a subsequent activity)
 • EIAs 2018: different proceedings, probably for permits needed to extend lifetime, each requested activity is qualified as “change of proposed activity”. That may be the reason why MoE decided that screening is sufficient and no full EIA process is needed.
  • Note that the first of these proceedings is described as “Increase of efficiency” (14.9.2018) and qualified as “change of proposed activity”, whereas the same type of activity (also “Increase of efficiency”) has been qualified as “proposed activity” in 2007 and required full EIA process (not only screening)
 • All EIA proceedings here: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-vykonu-blokov-je-emo-1-2-v-mochovciach

MOCHOVCE 3,4:

 • Building permit issued in 1986, renewed in 2008 (“decision on change of construction”). New decision was w/out participation, thus a clear violation of law
 • EIA 2009-10 (after NGO pressure): Investor calls it “voluntary EIA, because EIA process is not required by the legislation”, page 2: https://www.seas.sk/data/file/87/mo34-eia-zhrnutie07sk.pdf. The whole EIA process was very pro forma, without publishing technical report (which was then the point of the court case)
 • 2011 findings of the Aarhus Complience Comittee, in favor of applicant Greenpeace, state that applicable slovak legislation is violating the Aarhus Convention
 • 2013 Highest court canceled the building permit. Court ruled in favor of Greenpeace and ordered UJD to renew the permision process. However even w/out a valid permit, construction continued and new permitting process was again very formalistic (e.g. only one small public hearing was held in febriary 2014): https://mylevice.sme.sk/c/6908140/najvyssi-sud-zrusil-povolenie-na-dostavbu-jadrovej-elektrarne-mochovce.html

General comments for all nuclear operations:

Decisions for the Slovak Nuclear operations are conducted w/out a proper scrutiny, w/out a proper EIA and public participation. Although specifics of decision-making re different nuclear operations (Jaslovké Bohunice V2, Mochovce 1 2 a Mochovce 3 4) differ, all demonstrate the problem, which has been reflected by the Aarhus Convention Compliance Committee: Slovak legislation does not oblige to conduct EIA for changes of constructions, which started before a proper EIA law was adopted (2006) in Slovakia7. Hence pubic can not be adequately/effectively involved in decision-making concerning even environmentally problematic projects.

4 https://www.seas.sk/zivotne-prostredie-mochovce, this EIA started before the law had been enacted, according to a non-binding draft legislation. Thus it can not be considered a proper EIA.

7 https://viaiuris.sk/obcan/jadrova-elektraren-mochovce/ : case described by Via Iuris, which provided legal support both at the ACCC as well as on the national level

even older case: https://domov.sme.sk/c/1692760/us-najvyssi-sud-porusil-prava-greenpeace.html

 

ANTIATOM-PROJEKT SLOWAKEI 2019

Report January 2019 (Dana Mareková)

The Slovak nuclear sector is still struggling with its communist heritage. Dangerous nuclear decisions are made behind the closed doors. The nuclear regulator, UJD, has too much power and too little control. It´s decisions are not “double-checked” by a relatively weak (in this area) Ministry of Environment or civil society – as there is no anti-nuclear campaign.

There is however a certain chance to prevent the most dangerous moves by increasing scrutiny. UJD and MoE must feel pressure and there are three kinds of pressure, which seem to be feasible: legal, communication and diplomatic.

 • Legal – from well targeted and strategic legal actions.
 • Communication – via media.
 • And diplomatic – from international community, lead by Austria using UN Conventions.

Slovak nuclear decision-making must not be done behind the closed doors any longer.

Ms Mareková sees a chance to initiate a public-service environmental impact assessment for „old projects“ – including access to information. For both V2 and Mochovce 1-4, certain decisions have been made without a valid EIA and without public participation. Court and Aarhus decisions can be used to challenge this.

Bohunice and Mochovce both have the problem expressed in the ACCC (Aarhus Convention Compliance Committee): The Slovak law does not provide for an adequate (note there was some EIA legislation, but not fully acc to international standards) EIA for buildings that were started before 2006, the date of the adoption of the valid Slovak EIA law. In this respect, some of these old projects did not have a sufficient public participation process , even if it concerns such large projects as Bohunice and Mochovce. This is the legacy of the former regime, which was powerful, unlawful and dangerous.

MO1,2 was originally launched without EIA, but when capacity was increased in 2007, there was a non-compliant EIA, to which the Austrian Ministry of the Environment noted many critical issues. At first the SR tried to get away without an EIA, but Austria protested and there was something like a compromise paper with some answers that was used for consultations for the Austrian public.

Austria has clarified that it does not accept the exceptions granted by the Slovak authorities. Austria insisted on an EIA and the implementation of ESPOO, as agreed in the bilateral SR-A document on the implementation of ESPOO. Austria reiterates that the procedure does not correspond to that of a full cross-border EIA procedure, but recognizes that the Slovak side has sought to be very open in its content.

OUTLOOK: In the following it remains to be clarified:

 • Is it correct that the Slovak MoE defines the current projects related to MO 1,2 (for which there are presently ongoing decision-making procedures) as mere ‚changes in intended activity‘ compared to the uprate project conducted in the year 2007 (for which a proper EIA has been carried out). Should these current projects not be subject to another EIA process (possibly not an entire EIA process)? It is necessary to look at how the EIA law „Changes …“ defined.
 • This requires further technical and legal arguments and information and must reflect the Slovak procedural laws (technical and transparency arguments can be raised only at a time and within a proceeding as allowed by law)
 • To what extent have the safety regulations been renewed and taken into account?

Screenshot 2016-05-12 22.57.18

Pavol SirokyScreenshot 2016-05-09 19.10.39

MOCHOVCE NUCLEAR POWER PLANT –

Unit 3 and Unit 4

Presentation at the NEC Conference in Prague on  April 5, 2016

The justification for the construction of MO 3+4 echoes the one given for

MO 1+2

 • The Meciar government had argued the need for the construction of Mochovce unit 1+2 as a replacement for the decommissioned NPP V1 in Jaslovske Bohunice. These reactors have been in service at Mochovce since 1998.
 • The Fico government again used the need for replacing NPP V1 in Bohunice as justification for the completion of Mochovce unit 3+4.

 

History of Mochovce 3+4

 1987: construction begins

1992: cessation of building activities followed in 1993 by the commencement of mothballing activities

2008:

 • July 15 – ambiguous statement of the European Commission regarding the project to complete NPP Mochovce unit 3+4
 • August 14 – decision of the Slovak Nuclear Regulatory Authority to approve the modifications of the restart project. Extension of the building license for Mochovce 3+4 until December 31, 2013 (in 2008 70% of the buildings and 30% of the installations had been completed).
 • November 3 – „festive“ inaugural celebrations to mark the completion of Mochovce 3+4

2009:

 • Work starts on the further extension of Mochovce NPP 3+4
 • February 16 – plans for the environmental impact assessment (EIA) addressing the operation of Mochovce 3+4 are presented to the Slovak Ministry of Environment (Start of the EIA process – objections to the project brought forward by the public).
 • June – signing of the contracts with the suppliers of the nuclear installations at the power plant (companies involved: ŠKODA JS, Atomenergostroj, VÚJE, ENSECO, Inžinierske stavby Košice)

2012:

 • planned start of operations at MO 3 – currently planned start of operations at MO 3 only by 2017!

2013:

 • planned start of operations at MO 4 – currently planned start of operations at MO 4 only by 2018!

Societal problems of the Mochovce 3+4 project

 • EIA – process was only initiated after NGOs had exerted pressure for more than a year – lawsuit because of the lacking EIA-procedure.
 • Minimal information of the public
 • Misleading information to the public: Mochovce 3+4 supposedly equipped with a containment! „The system of containment at Mochovce 3 + 4 is in full compliance and in accordance with requirements put forth by IAEA and WENRA“
 • In August 2008 the construction license has been extended (2012, 2013) – while EIA-procedures had not yet been concluded – this happened only by February 2009.

 

Cost-explosion overruns the project of Mochovce 3+4

 • In September 2008 costs amounted to 1,8 bn. €, in 2015 the sum had increased to 4,6 bn. €!
 • Insufficient levies for the National Nuclear Fund, scuttling the proposition that the cost of electricity from Mochovce NPP will be low (the levies would have to be at least 3 times higher) – even so, at least 100 €/ Mwh will be required.
 • Insufficient liability of the operator of the NPP in the case of nuclear damages
 • Mochovce NPP does not solve the problem of dependency concerning the import of fuel raw materials.

Many security problems at Mochovce 3+4

 • The projected completion of Mochovce 3+4 NPPs will not be able to offer the level of safety of new reactors. Fundamental design parameters do not allow a complete adaptation to current standards of best practice in technology and science. The possibilities for improvements are limited. It is hard to believe that 40 year old technology can be interpreted as state of the art. No new equipment can change the underlying technology and safety standards inherent in the project.
 • The problem of waste disposal concerning spent fuel remains unsolved.
 • Lack of a containment
 • This project is incapable of withstanding the impact of a big commercial airliner.
 • Unproven resilience of the barbotage condenser system at the maximum pressure surge envisaged
 • Risk of loss of integrity of the reactor vessel or of the steam generator piping

Problems relating to the operation of Mochovce 3+4 NPP

 • Need for major backup capacities – Slovak reactors tend to be off-line for 2-3 months per year (repairs, incidents, refueling)
 • Fine-tuning of output is not possible (100% or 0%)
 • Efficiency is too low – 30%
 • Centralized source of energy – high rate of loss due to grid
 • Should a single reactor become unavailable, a substitution for 10% of the electricity demand in the whole country has to be found
 • Preponderance of one source of energy – presently more than 54%, the share of nuclear is slated to rise up to 75% after Mochovce has been upgraded = unbalanced system, endangering the energy supply of the country.

Fire protection is focused on the confinement and extinguishing of fires, it is not concerned with the abolition of potential initiating hazards.

 • Reactors of the VVER 440/V213 design do not systematically assure separation of cables and wires of redundant system components. It is impossible to retroactively correct the insufficient separation of redundant systems.

 

Earthquake resilience

 • When this VVER 440/V213 unit was originally projected, earthquakes were not being taken into account. Safety mechanisms were supposed to withstand the so-called 10.000 year quake.
 • At Paks NPP and Bohunice V2 NPP the subsequent study of earthquake risk led to the conclusion that seismic countermeasure are necessary, as a maximum acceleration of 0.25 g (IAEA 1999) has to be expected.
 • Mochovce 1+2 were originally designed to withstand an earthquake of level 4 and a maximum horizontal acceleration of 0.06 g. After seismological investigations an earthquake of level 7 and a maximum horizontal acceleration of 0.1 g was assumed as design basis for the project.
 • According to SE, AG the seismic upgrade at Mochovce 3+4 has been declared capable of handling up to 0,15 g.

 

Confinement poses risks

VVER 440/V213 containments have limited pressurizing capabilities.

The VVER 440/V213 design uses confinement, a system of outer boxes encasing important components in the primary loop. Isolation of radioactive steam, which can be expected to be leaking in the event of a major accident, is not contained by the VVER 440/123 reactor design, it has to be transformed utilizing a peculiar system of condensation. In the course of pressure reduction this confinement could burst, thus releasing radioactive particles into the environment. After the execution of various trials and mechanical enforcement of this barbotage condensation system, functionality of the installations in the case of certain design basis incidents could be established. However, efficacy of the system in the case of major accidents has not been sufficiently demonstrated.

Power increase – at Mochovce 1+2 as well as at Mochovce 3+4 power increasing to 107% of the originally envisaged performance is possible.

Among other things power upgrades modify the inventory of radioactive particles and thus radiological effects besides enhancing power output. Safety margins decline and aging of components is accelerated. Therefore, the risk of operating sites that have undergone such performance upgrades increases.

High burn up rates

Increased profitability of the NPP – longer intervals between refueling outages. Requires higher enrichment of the fuel in the assemblies.

High burn up (50 MWd/kg) = intensified embrittlement of the fuel rod tubes + enhanced emission of fission products by the fuel pellets (NEA 2002). These changes can negatively effect options available for emergency cooling in the event of an accident involving the highly radioactive primary loop.

Reduction of testing and inspection times

An increase of the capacity factor by shortening reactor maintenance times translates into increased profits. To accomplish this goal new technologies are put into service. Tests that have traditionally been conducted during maintenance outages are now being executed during operation while the reactor is running at full load.

However, tests are most effective when the reactor is shut down. Whenever tests are performed while the reactor is on-line, it must be assured that operating safety margins are not compromised. In particular, the remediation of defects must not be jeopardized. Performing tests while in full power mode enhances operational risk.

Current regime: testing of reactor vessels is at present scheduled at 4 year intervals at Mochovce 1+2 and at Bohunice V2. At Mochovce 3+4 an extension of this interval to 8 years is envisaged.

License extensions

Design lifespan for VVER 440/V213 originally planned – 30 years. Whoever seeks the establishment of extended operating licenses for Mochovce 3+4 NPP to 40 or even 60 years must accept that modified initial requirements for materials used, for the resilience of installations and for documentation standards must be adhered to.

Power uprating leads to accelerated aging of the installations.

The combination of operating extensions and power uprating may increase the profitability of operating a NPP, but it also tends to reduce safety margins.

Components presently stocked at Mochovce 3+4 are in a better condition than the components already installed (AQUILANTI 2007). Aging of Mochovce 3+4 started even before operations commenced. It can be demonstrated that Mochovce 3+4 is riddled by various safety risks inherent in its design. These risks are supposedly eliminated by modernization measures. However, the success of these measures is not assured and an independent review of these issues is not possible, which is highly problematic.

Complications in regard to public participation 

 • August 2013: the Supreme Court of the Slovak Republic annulled the ruling of the Slovak nuclear regulatory body that enables the construction of Mochovce 3+4 NPP. The Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic acted unlawfully when it denied NGOs participation in the proceedings.
 • Furthermore the Supreme Court ruled that an EIA has to be conducted. The licensing process was to be repeated.
 • Construction work at Mochovce NPP was to be halted.
 • The Slovak Nuclear Regulatory Authority initialized a new licensing process, but at the same time issued a ruling on August 21, 2013, overturning the deferral order, thereby enabling the continuation of building activities at Mochovce NPP while the new licensing procedures are conducted.

Obstructing access to information

 • The documents released by the Slovak Nuclear Regulatory Authority make it impossible to comment on the safety, quality and conceivable impacts on the environment of the NPP.
 • Most important papers have either not been published or they have been partially blackened. This even holds true for information readily available from sources in the public domain.
 • The agency also designated information regarding the handling of radioactive waste as secret. Of course the production of radioactive wastes is a direct consequence of operating the site. It is impossible to judge the impacts on the environment without knowledge of this essential factor.
 • Current Slovak legislation (Ruling enacted 2010 – nuclear regulation and law governing access to information) enables the Slovak Nuclear Regulatory Authority de facto to declare as secret whatever they wish to hide from the public. This is in disagreement with the Aarhus convention.

The charade around Mochovce is compounding deep concerns about the safety of the NPP, as the official regulatory body blocks the public from gaining access to information on the environmental implications of Mochovce 3+4 in this absurd fashion, thereby preventing citizen stakeholders to participate in the licensing process.

Thank you for your attention.


Report: NEC2016 Conference:

„Nuclear Energy – Expensive Gamble“

There were three opening and eight main speeches presented at the Nuclear Energy Conference 2016 held in Prague on April 5. The conference website includes the presentations, profiles of the speakers, photos and audio recordings of all three sections in three languages.

Speakers expressed their surprise at how there is still a need to talk about the unresolved safety problems 30 years after Chernobyl and five years after Fukushima. It was highlighted that energy economics has changed: today we need flexible electricity systems and small units such as renewable energy sources. These are getting cheaper, with almost zero operating costs and negligible costs of disposal in comparison to nuclear power plants. A pressing need to reduce risks associated with radioactive releases to the environment was mentioned and how the associated risks increase with a plant lifetime extension. In connection with this there were serious concerns raised about an indefinite [1] license to operate the first block of the Dukovany nuclear power plant which was issued in March 2016.

On the accidents at Three Mile Island and Chernobyl (the Jaslovské Bohunice accident in 1977 was also discussed briefly) it was concluded that until now nuclear accident modelling approaches have always failed because they were not able to incorporate the human factor. It was made clear that high standards for nuclear energy exist, but only on paper with no implementation in practice. Safety culture of operators and their control by the state authorities are lacking. Furthermore, operators are trying to save money on safety measures. The audience discussed these topics in relation to the presentations on the EU’s new Nuclear Safety Directive and limited liability. It has been pronounced that civil society participation is indispensable in order to improve safety culture. Also, to prevent disasters such as Chernobyl, the consequences of which have become more obvious nowadays. The TORCH study [2] has shown that at least additional 40,000 deaths in Europe are inevitable due to radioactive fallout after Chernobyl.

As was said in the opening speech, the coming two years should indicate the future direction of the European energy industry. Whether billions will be invested to subsidize new and current nuclear projects, whether a legal action against the Hinkley Point C project in the UK will succeed and whether subsidies for nuclear energy will be banned, based on a legal ‒ not political ‒ decision. We can only hope that by then no nuclear accident caused by aging nuclear power plants will occur. There are serious concerns with aging reactors, as stated in the presentations devoted to technological parameters of the Belgian, Slovakian and French plants. Serious shortcomings of nuclear power plants in Hungary, Romania, Bulgaria and the Czech Republic were also commented upon in the presentation on safety ’stress tests‘.

Olga Kališová, Calla (April 18, 2016)


Nuclear Power in Slovakia

(Updated 12 October 2015)

 • Slovakia has four nuclear reactors generating half of its electricity and two more under construction.
 • Slovakia’s first commercial nuclear power reactor began operating in 1972.
 • Government commitment to the future of nuclear energy is strong.

Electricity consumption in Slovakia has been fairly steady since 1990a. Generating capacity in 2012 was 8.2 GWe, almost one quarter of this nuclearb. In 2013, 28.5 billion kWh gross was produced, 15.7 TWh (55%) of this from nuclear power, with hydro 5.1 TWh, coal 3.3 TWh, gas 2.4 TWh and solar 0.6 TWh. Net imports were zero. Slovakia has gone from being a net exporter of electricity – of some 1 billion kWh/yr – to being a net importer following the shutdown of the Bohunice V1 reactorsc. All of the country’s gas comes from Russia. Per capita electricity consumption in 2012 averaged 4430 kWh.

In November 2014 the government approved a long-term energy plan based on greater use of nuclear power, some renewables, and reducing the use of coal.

Nuclear industry development

In 1958, the Czechoslovak government started building its first nuclear power plant – a gas-cooled heavy water pressure-tube reactor at Bohunice (now in Slovakia). This 110 MWe net Bohunice A1 reactor, built by Skoda, was completed in 1972 and ran until 1977 when it was closed due an accident arising from refuellingd.

In 1972, construction of the Bohunice V1 plant commenced, with two VVER-440 V-230 reactors supplied by Atomenergoexport of Russia and Skoda. The first was grid connected in 1978, the second two years later. In 1976, construction started on two V-213 reactors (the V2 plant) built by Skoda. The V2 units commenced operation in 1984 and 1985. All were designed by Atomenergoproekt.

Despite major upgrade work on the two V1 unitse, the units were shut down at the end of 2006 (unit 1) and 2008 (unit 2) as a condition of Slovakia’s accession to the European Union (see section below on EU accession). In 2013 the EU Parliament Committee on Budgetary Control complained that it was “unacceptable” that these reactors were not in irreversible shutdown.

From 2005 to 2008, operator Slovenské Elektrárne (Slovak Electric, SE) carried out a major modernization program on the two Bohunice V2 units, to improve seismic resistance, cooling systems, and instrumentation and control (I&C) systems with a view to extending operational life to 40 years (2025). This was followed by a progressive uprating program of both units1, eventually bringing the capacity of each unit from 440 gross to 505 MWe gross (472 MWe net) by November 2010. The total cost was reported to be €500 million. SE is planning to extend the licences of the V2 units to 2045 following upgrading.

In 1982, construction on the first two units of the four-unit Mochovce nuclear power plant was commenced by Skoda, using VVER-440 V-213 reactor units. Work on units 3&4 was started in 1986 and halted in 1992. Units 1&2 started up in 1998 and 1999. These two units have been significantly upgraded and the I&C systems replaced with assistance from Western companiesf. Uprates of 7% at Mochovce 1&2 were implemented by June 2008.

Construction of units 3&4 was reactivated in mid-2009 and the units were expected to commence operation in 2012 and 2013 and €2775 million was allocated to the completion project. See section below.

Bohunice V2 and Mochovce are owned and operated by SE. In 2006, Italian utility ENEL acquired a 66% stake in SE. The remaining 34% is held by the state through the National Property Fund. ENEL has sought bids for its stake in SE, and expects to decide among these in 2015. In June 2015 China National Nuclear Corporation (CNNC) said it planned to bid for ENEL’s share of SE. In July ENEL said it would sell SE in two stages: first to reduce the 66% to below 50% in 2015, probably selling to the state, then the rest once Mochovce 3 & 4 are completed. In August 2015 ENEL said it was negotiating the sale of its SE equity with Czech-based company Energeticky a Prumyslovy Holdings (EPH).

The Nuclear Decommissioning Company, Javys, owns Bohunice A1 and V1.

Operating Slovak power reactors

Reactor Model Net MWe First power Expected

closure

Bohunice V2-1      V-213 472 1984 2024
Bohunice V2-2 V-213 472 1985 2025
Mochovce 1 V-213 436 1998
Mochovce 2 V-213 436 1999
Total (4) 1816 MWe

New nuclear capacity

In October 2004, the government approved Italian Enel’s bid to acquire 66% of Slovenské Elektrárne (SE) for €840 million as part of its privatisation process. Enel’s subsequent investment plan approved in 2005 involved €1.88 billion investment to increase generating capacity, including €1.6 billion for completion of Mochovce units 3&4. The estimated cost of this project has more than doubled since then.

In January 2006, the government approved a new energy strategy incorporating these plans, which includes capacity uprates at Mochovce 1&2 and the Bohunice V2 units.

Slovak power reactors under construction, planned and proposed

Reactor Model gross MWe Construction start First power Operator
Mochovce 3 V-213+ 471 6/09 late 2017 SE
Mochovce 4 V-213+ 471 6/09 2018 SE
Bohunice New Block VVER? 1200 2021? 2025? Jessk
Kecerovce ? 1200 After 2025 ?
Total under construction (2) 942 (440 net each)

Plans for new nuclear build were outlined in the October 2008 Energy Security Strategy of the Slovak Republic, which incorporates the nuclear power plans in the 2006 Energy Policy. The 2008 Energy Security Strategy aimed to maintain the proportion of electricity generated by nuclear power plants at around 50% through the following measures:

 • Completion of Mochovce 3&4 by 2013 (880 MWe gross).
 • Uprates at Bohunice V2 and Mochovce 1&2 by 2010 (180 MWe gross).
 • Uprates at Mochovce 3&4 by 2015 (60 MWe gross).
 • Construction of a new reactor block at Bohunice by 2025 (1200 MWe gross).

In addition, around 2025, when the two V2 units will have reached 40 years of operation, the strategy calls for either life extension of the V2 units or for the construction of 1200 MWe of new nuclear capacity at Kecerovce in the east of the countryl.

Further information:  http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Slovakia/